REGULAMIN SEKCJI FEDEROWEJ

Regulamin organizacyjny sekcji feederowej

przy Kole Wędkarskim nr 8 Zootek w Nowej Soli

§ 1

 1. Uchwałę w sprawie utworzenia w kole sekcji podejmuje Zarząd koła zwykłą większością głosów.
 2. Sekcja jest komórką organizacyjną koła i działa w imieniu i na rzecz koła.
 3. Członek koła może należeć tylko do jednej sekcji w kole, według własnego wyboru.
 4. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd koła. Jego obradom przewodniczy członek zarządu koła.
 5. Sekcją kieruje jej przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępca, którzy są wybierani na pierwszym ogólnym zebraniu sekcji. Funkcje pełnione w sekcji trwają równoległe z kadencją zarządu koła. W miarę potrzeby sekcja może poszerzyć skład kierownictwa o sekretarza, gospodarza, kapitana sportowego. W tym przypadku sekcja wzoruje się na zasadach pracy zarządu koła określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Członkami pełniącymi funkcje w sekcji młodzieżowej mogą być również osoby, które nie ukończyły 16 lat.
 7. Wybory osób sprawujących funkcje kierownicze w sekcji odbywają się w głosowaniu jawnym.
 8. Przewodniczący sekcji lub jego zastępca uczestniczą w posiedzeniach zarządu koła.

§ 2

 1. Zebrania sprawozdawcze członków sekcji odbywają się corocznie, a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata, w terminach zaakceptowanych przez zarząd koła.
 2. Zebranie członków sekcji może być zwołane w każdym czasie na żądanie zarządu koła, z inicjatywy kierownictwa sekcji lub na wniosek 1/3 liczby członków sekcji.
 3. Zebranie członków sekcji zwołuje przewodniczący sekcji, podając do wiadomości, w sposób przyjęty w danym środowisku, w tym obligatoryjnie także na tablicach ogłoszeń sekcji, co najmniej z wyprzedzeniem 14 dniowym, termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
 4. Dla ważności obrad sekcji wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie. W drugim zaś terminie obrady są ważne niezależnie od liczby obecnych członków.
 5. Porządek dzienny zebrania sekcji powinien zawierać:
 1. na zebraniu sprawozdawczym: sprawozdanie przewodniczącego z działalności sekcji za rok sprawozdawczy oraz plan pracy na rok następny,
 2. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym: sprawozdanie przewodniczącego sekcji za okres kadencji, przyjęcie planu działania na kadencję następną, wybór nowego przewodniczącego, jego zastępcy i ewentualnie innych członków kierownictwa sekcji oraz wybór delegatów na walne zgromadzenie delegatów koła.
 1. Wybory delegatów odbywają się według ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu. Ważność mandatów delegatów trwa przez okres kadencji.
 2. W razie zdekompletowania kierownictwa sekcji, wyborów uzupełniających dokonuje zebranie sprawozdawcze lub zwołane w trybie podanym w ust.2 niniejszego paragrafu.

§ 3

 1. Sekcja jako jednostka organizacyjna koła, działa w ramach uprawnień koła i na podstawie upoważnienia udzielonego przez zarząd koła.
 2. Sekcja współpracuje z innymi sekcjami koła, a za zgodą zarządu koła może podejmować współdziałanie z innymi kołami.
 3. Posiedzenia kierownictwa sekcji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Tematyka zebrania powinna opierać się o uchwalane plany pracy i sprawozdawczość z ich realizacji oraz dotyczyć informacji o najważniejszych uchwałach władz Związku wszystkich szczebli organizacyjnych.
 4. Zebrania kierownictwa sekcji są protokołowane. Protokoły są odczytywane i przyjmowane na następnych posiedzeniach.

§ 4


Sekcja feederowa powstała na zebraniu Zarządu Koła PZW nr 8 Zootek w dniu 22.08.2019 r.

§5


Sekcja feederowa powstała dla stworzenia członkom koła optymalnych możliwości realizacji statutowych celów PZW oraz zaspokajania osobistych zainteresowań wędkarskich w kierunku poznawania uroków sportowego wędkarstwa gruntowego.

§ 6


Cele działalności sekcji feederowej:

 1. tworzenie warunków do stałego podnoszenia poziomu etyki wędkarskiej członków sekcji,
 2. integrowanie środowiska wędkarzy,
 3. propagowanie sportowego wędkarstwa gruntowego oraz zasady „No kill”,
 4. pomoc w pracach na zbiornikach na których wędkują członkowie sekcji,
 5. prowadzenie pracy z młodzieżą, a w konsekwencji jej nabór w szeregi sekcji,
 6. organizowanie spotkań, dyskusji oraz szkoleń związanych z metodami wędkarstwa,
 7. organizowanie współzawodnictwa w ramach sekcji w celu stałego wyłaniania kolegów posiadających największe umiejętności i osiągnięcia sportowe w stosowanych metodach wędkarstwa,

§ 7

Członek sekcji otrzymuje legitymację przedłużaną corocznie.

Członek sekcji feederowej może należeć tylko do jednej sekcji w kole, według własnego wyboru. O chęci uczestnictwa decyduje złożona deklaracja na karcie zgłoszenia*.

§ 8

Do obowiązków członka sekcji feederowej należy:

 1. branie czynnego udziału w pracach poprzez realizowanie celów sekcji,
 2. przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego i postanowień kierownictwa sekcji,
 3. ochrona własności sekcji,
 4. przestrzeganie zasady „No kill” i uwalnianie wszystkich złowionych ryb.

§ 9

Członkostwo w sekcji feederowej ustaje na wskutek:

 1. zgonu
 2. wystąpienia z sekcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia kierownictwu sekcji;
 3. skreślenia z listy członków sekcji na podstawie uchwały Zarządu w przypadkach :
 • poważnego naruszenia Regulaminu sekcji,
 • nie wypełniania obowiązków wynikających z § 8, bez uzasadnienia

*karta zgłoszenia dostępna w sklepie Zootek lub na stronie internetowej koła.